13 maart 2014

Ontwikkelingen BWGS / VFGS

Restitutie BWGS
Naar aanleiding van de jaarrekening van BWGS is de balans opgemaakt over het beschikbare vermogen. Het Participatiefonds heeft in het afgelopen jaar besloten om de premie te verhogen. Hierdoor zijn ook de inkomsten voor BWGS gestegen. Daarnaast blijkt dat in vergelijking met het landelijk niveau de declaraties van de bij BWGS aangesloten scholen gemiddeld lager zijn. Als gevolg van dit lagere declaratieniveau heeft het bestuur van BWGS kunnen besluiten om op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot het restitueren van € 496.982 te veel betaalde premie aan de leden BWGS. Deze restitutie zal worden verstrekt op basis van de betaalde premies tot en met het jaar 2013.

BWGS is een financieel gezonde organisatie. Door voorzichtig financieel beleid is er bij BWGS geen sprake van financiële tekorten. Het bestuur wil dit graag zo houden. Dat betekent dat wij, naast een voorziening voor de te verwachten uitkeringskosten, een buffer hanteren om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Dit mede vanwege het feit dat (het bestuur van) BWGS geen invloed heeft op de hoogte van de premie die de aangesloten scholen betalen aan BWGS.

Momenteel heeft het Participatiefonds de premie opnieuw fors verhoogd. Als blijkt dat er meer middelen overblijven dan de noodzakelijk geachte buffer kan op termijn opnieuw besloten worden tot restitutie of teruggave van betaalde premies conform de daartoe gebruikelijke wijze.

Premieverhoging VFGS
In het begin van 2014 is er een analyse gemaakt over het verloop van VFGS over de eerste vijf maanden (augustus tot en met december 2013). Hieruit blijkt dat vrijwel iedere school een fors financieel voordeel behaalt vanwege de overstap naar VFGS. De kosten van de vervanging voor eigen rekening van de eerste 14 dagen verzuim blijken lager te zijn dan het premievoordeel dat wordt behaald. Daarnaast is de ervaring dat de vervanging van een langdurig zieke op vaak financieel voordelige wijze wordt ingevuld. Voor VFGS is dit een bevestiging om dit fonds door te zetten.

Uit de analyse van de eerste vijf maanden blijkt dat de meeste scholen voldoende vaardigheid hebben in het indienen van het vergoedingsverzoek. Wel zijn er verbeteringen mogelijk als het gaat om de tijdigheid van het indienen van de declaraties. Wanneer de vergoedingsverzoeken van de voorgaande maand voor de 10e van de nieuwe maand binnen zijn, wordt de declaratie nog aan het einde van de maand aan het schoolbestuur uitgekeerd. Verder willen we nogmaals de noodzaak benadrukken van een adequate verzuimregistratie. Bij aansluiting bij VFGS is het schoolbestuur verplicht (conform het reglement) om dagelijks de verzuimmutaties door te geven. De praktijk laat zien dat een deel van de scholen hier helaas niet aan voldoet. Wij verzoeken u de mutaties dagelijks door te voeren om fouten in de administratie te voorkomen.

Uit de jaarcijfers van VFGS is echter op basis van de afgelopen vijf maanden gebleken dat de uitbetaalde vergoedingen niet in lijn zijn met de premie-inkomsten. Hierdoor is over 2013 een tekort ontstaan. De eerder bepaalde premie is gebaseerd op het historisch ziekteverzuim van de aangesloten scholen. Ten tijde van de premiebepaling waren echter nog geen ervaringsgegevens bekend. Bij een stijging van het verzuim of een stijging van de loonkosten zijn de vergoedingskosten ook hoger. Dit heeft er bij het Vervangingsfonds toe geleid dat de premie per 1 januari is verhoogd naar 8,2% (van 7,7%) en naar verwachting per augustus 2014 nog verder zal stijgen. Om een vermogenstekort te voorkomen is VFGS ook genoodzaakt de premie (met terugwerkende kracht) per 1 januari 2014 te verhogen naar 3,85%. Hierdoor wordt voorkomen dat de continuïteit van de Stichting VFGS in het gedrang komt. Met de verhoging naar bovengenoemd percentage blijft het financiële voordeel voor de scholen aanzienlijk en zijn de risico’s voor VFGS beperkt. Maandelijks wordt de ontwikkeling van VFGS nauwkeurig gevolgd.

Het bestuur van de stichtingen BWGS en VFGS tracht op een evenwichtige wijze de belangen van zowel schoolbesturen als de beide stichtingen te behartigen. Wij spreken de wens uit dat ook het werk van deze stichtingen mag worden gezegend, alsmede dat het een positieve bijdrage mag leveren aan de stabiliteit van de aangesloten scholen.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met