De stichting VFGS (Vervangingsfonds voor Gereformeerd Schoolonderwijs) is opgericht in 2013.

Met ingang van 1 augustus 2013 heeft het Vervangingsfonds schoolbesturen de mogelijkheid geboden om volledig eigenrisicodrager te worden voor vervangingskosten. De VGS heeft zich er sterk voor gemaakt dat ook groepen besturen als collectief de mogelijkheid krijgen eigenrisicodrager te worden. Dit heeft met ingang van 1 oktober 2013 geresulteerd in de oprichting van VFGS.

Voor scholen wordt door deze aansluiting diverse voordelen voorzien. Het ziekteverzuimpercentage op VGS-scholen ligt namelijk al jaren ver beneden het gemiddelde verzuimpercentage in de onderwijssector. In 2014 was het verzuimpercentage onder VGS-scholen slechts 2,88%. Het landelijk gemiddelde bedroeg in de periode 2008-2013 tussen de 6,1 en 6,9%. Door het lage verzuim is een lagere premiestelling mogelijk.

Allereerst wil VFGS goed werkgeverschap richting de zieke werknemers stimuleren. Daarom wordt in de nieuwe constructie het ziekteverzuim over de eerste 14 dagen door de school zelf gedragen. De school wordt hiermee uitgedaagd de verzuimpreventie en –begeleiding op orde te hebben. Van de werkgevers die aangesloten zijn bij VFGS wordt een actieve rol verwacht rondom het opbouwen van het ziekte- en re-integratie dossier. De school krijgt zo de mogelijkheid om zelf te sturen op ziekteverzuim. Daarbij biedt VFGS ondersteuning met praktische hulp en begeleiding rondom (preventie van) ziekteverzuim.

Daarnaast wil VFGS een zo eenduidig mogelijk vereveningsproduct aanbieden met een reglement dat zich kenmerkt door een beperkt aantal artikelen en weinig of geen uitzonderingsbepalingen. Dit leidt tot een reducering van de regelgeving en vereenvoudiging van de verwerking in de loonadministratie.

Medewerkers VFGS
Martha Koelewijn-Terlouw  (0180 – 442 692)Anne-Marie Casteleijn-Prins (0180 – 442 658)

Bestuur
de heer mr. drs. W. van Ooijen RA, voorzitter
mevrouw T.E. Mak-Blom, secretaris
mevrouw W. van Dalen, penningmeester
de heer G.W. Korevaar
de heer A.C. Nobel

Heeft u een vraag? Bekijk de FAQ