19 december 2018

Reglement 2019

Met ingang van het nieuwe kalenderjaar 2019 heeft het bestuur van VFGS het Reglement geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder kort uiteengezet. Het VFGS-reglement vindt u hier. Ook dit jaar zal er geen gedrukte versie van het reglement worden toegezonden.

Premie ongewijzigd

Het bestuur van VFGS heeft er voor gekozen om de premie gelijk te houden met 2018, namelijk op 3,95%. Dit betekent dat er in het afgelopen jaar sprake was van een balans in de uitgaven en inkomsten.

Continuering ERD-variant > 182 dagen

Met ingang van het kalenderjaar 2018 is de mogelijkheid ontstaan om deel te nemen aan de variant voor ERD > 182 dagen. De premie voor deze variant is, eveneens gelijk aan voorgaand jaar, vastgesteld op 1,9%. Indien u overweegt deel te nemen aan deze variant per ingang van het nieuwe kalenderjaar 2020, moet u aangemeld zijn voor 1 oktober (Artikel 6 lid 3).

Benadrukken deelnemers VFGS

Zoals in het reglement staat beschreven zijn de deelnemers van VFGS werkgevers uit het primair onderwijs. Deze deelnemers nemen deel met alle onder haar ressorterende scholen en peuterspeelzalen, mits de werknemers van de deelnemer vallen onder de WPO en de cao RPO. Indien u dus een peuterspeelzaal hebt waarbij de werknemers een arbeidsovereenkomst hebben die valt onder de cao Kinderopvang, komen deze conform reglement niet voor deelname aan VFGS in aanmerking.

Indien u meer informatie wenst of vragen hebt over het geactualiseerde VFGS-reglement, kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met Arno van Buuren
  info@vfgs.nl
  0180 - 442 664
  06 - 30 99 41 99