29 januari 2018

Reglement VFGS voor kalenderjaar 2018

Met ingang van het nieuwe kalenderjaar 2018 heeft het bestuur van VFGS het Reglement geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder kort uiteengezet. Het VFGS-reglement vindt u hier. Ook dit jaar zal er geen gedrukte versie van het reglement worden toegezonden.

Premie ongewijzigd
Het bestuur van VFGS heeft er voor gekozen om de premie gelijk te houden met 2017, namelijk op 3,95%. Dit betekent dat er in het afgelopen jaar sprake was van een balans in de uitgaven en inkomsten.

Vernieuwde ERD-variant > 182 dagen
Met ingang van het kalenderjaar 2017 zijn een drietal schoolbesturen gestart met een pilot. Voor deze betreffende schoolbesturen was de ERD-periode verlengd van 14 dagen naar 182 dagen. Na een evaluatie van de bevindingen en resultaten heeft het bestuur gekozen deze ERD-variant structureel op te nemen in haar aanbod naar alle VFGS-scholen. Het is mogelijk deel te nemen aan deze variant per ingang van een nieuw kalenderjaar en wanneer aangemeld voor 1 oktober. De premie voor deze ERD > 182 dagen is 1,9% (Artikel 6 lid 3).

Termijn vergoeding schorsing naar 91 dagen
Er is gekozen voor een modernisering van het schorsingstermijn dat voor vergoeding in aanmerking komt. De periode van vergoeding is vastgesteld op een éénmalige periode van schorsing als bedoeld in de artikelen 3.13 tot en met 3.17 cao-(R)PO. Dit komt neer op een periode van 3 maanden (Artikel 10 lid 4).

Modelverklaring ‘Verzuim Management’
In het kader van de jaarlijkse steekproef en de wijziging van de Privacywetgeving is gekozen voor een andere aanpak. De nieuwe aanpak gaat middels het invullen van een Modelverklaring ‘Verzuim Management’, welke als bijlage bij het Reglement is bijgevoegd. U kunt als deelnemer dus worden verzocht deze in te vullen en te ondertekenen wanneer u in de steekproef valt (Artikel 14 lid 5 / Bijlage A).

Aansprakelijkheid bij een derde partij
Sinds vorig jaar is een deelnemer verplicht, wanneer een derde betrokken is bij het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer, zo spoedig mogelijk hiervan melding te maken aan VFGS. Zodoende kan een regresactie worden ingezet om op deze derde de loonschade en eventuele re-integratiekosten te verhalen. Aangezien deze situatie zich in het achterliggende jaar diverse malen heeft voorgedaan, willen we hierbij nogmaals het belang van dit artikel bevestigen (Artikel 3 lid 5).

Indien u meer informatie wenst of vragen hebt over het geactualiseerde VFGS-reglement, kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met