23 januari 2017

Reglement VFGS voor kalenderjaar 2017

Met ingang van het nieuwe kalenderjaar 2017 heeft het bestuur van VFGS het Reglement geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder kort uiteengezet. Het VFGS-reglement vindt u hier. Ook dit jaar zal er geen gedrukte versie van het reglement worden toegezonden.

Premie gewijzigd
Het bestuur van VFGS heeft er voor gekozen om de premie (minimaal) te verhogen van 3,85% naar 3,95%. Hoewel door de genomen maatregelen rondom de vergoeding van uitkeringskosten tijdens de zomervakantie er meer balans is gekomen in de uitgaven en inkomsten, is de verhoging noodzakelijk voor het creëren van een minimale financiële buffer.

Aansprakelijkheid bij een derde partij
Het is nieuw dat een deelnemer verplicht is, wanneer een derde betrokken is bij het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer, zo spoedig mogelijk hiervan melding te maken aan VFGS. Zodoende kan een regresactie worden ingezet om op deze derde de loonschade en eventuele re-integratiekosten te verhalen. Tevens is de deelnemer verplicht VFGS op de hoogte te stellen van de resultaten van de regresactie, dan wel alle informatie te verschaffen en hulp te bieden, om verhaal op een aansprakelijke derde mogelijk te maken (zie artikel 3 lid 5).

Verlenging aanvraag vergoedingsverzoek in zomermaanden
Vanaf de zomermaanden (juni, juli en augustus) van 2017 is de indieningstermijn verlengd van 2 naar 3 maanden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de maand juni ook nog in de maand september mag worden ingediend.

Min-max contracten
Voor personeel dat is benoemd in een min-max-contract (artikel 3.6 cao (R)PO) bestaat het recht op vergoeding voor het deel waarvoor de loondoorbetalingsverplichting geldt, namelijk het minimum aantal overeengekomen uren. U kunt voor deze werknemers dezelfde procedure bij VFGS volgen als het overig personeel, o.a. met betrekking tot re-integratieverplichtingen en indienen vergoedingsverzoek (zie artikel 10 lid 8).

Pilotscholen
Met ingang van het kalenderjaar zijn een drietal schoolbesturen gestart met een pilot. Voor deze betreffende schoolbesturen is de ERD-periode verlengd van 14 dagen naar 182 dagen. In het reglement staat opgenomen dat deze scholen een uitgebreide steekproef zullen krijgen, waardoor we een goede evaluatie kunnen maken. U wordt hiervan middels het evaluatieverslag op de hoogte gesteld.

Indien u meer informatie wenst of vragen hebt over het geactualiseerde VFGS-reglement, kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met