27 september 2016

Verzuimcijfers 2015 bekend!

Het ziekteverzuimpercentage onder het onderwijzend personeel in het primair onderwijs is van 2014 op 2015 weer gestegen, namelijk van 6,1% naar 6,4%. Ook bij het onderwijsondersteunend personeel is een stijging te zien van 6,0% naar 6,5%. Net als voorgaande jaren is het ziekteverzuimpercentage over 2015 in het speciaal onderwijs hoger dan in het basisonderwijs. Het percentage is namelijk gestegen van 6,4% naar 7,0%.

Verder valt op dat het ziekteverzuimpercentage onder het onderwijzend personeel aanzienlijk verschilt per leeftijdscategorie. In het basisonderwijs is dit percentage onder 55-plussers ruim twee keer zo groot dan onder jongeren tot 35 jaar. Hoewel personen ouder dan 34 jaar over het algemeen vaker en langer afwezig zijn wegens ziekte dan hun jongere collega’s, melden zij zich wel minder vaak ziek.

Verder valt op dat vrouwen in 2015 procentueel vaker ziek waren dan mannen. In het basisonderwijs meldden zij zich vaker ziek, maar hun verzuimduur was gemiddeld korter dan de verzuimduur van mannen. In het speciaal onderwijs is de verzuimduur van vrouwen ook gemiddeld korter dan de verzuimduur van mannen.

Ook noemenswaardig is het feit dat leerkrachten in 2015 procentueel vaker ziek waren dan directieleden. Wel dient daarbij opgemerkt te worden dat de ziekte vaker van kortere duur was dan de ziekteduur van directieleden.

Onderwijzend personeel met een voltijdaanstelling verzuimde in 2015 in het basisonderwijs minder dan onderwijzend personeel met een deeltijdaanstelling. In het speciaal onderwijs verzuimde het onderwijzend personeel met een kleine deeltijdaanstelling minder dan hun collega’s met een grote deeltijdaanstelling en voltijdaanstelling.

Het ziekteverzuimpercentage onder onderwijzend personeel verschilt aanzienlijk per denominatie. Het ziekteverzuim in 2015 is het hoogst onder het onderwijzend personeel op vrije scholen en scholen op islamitische grondslag in het basisonderwijs (resp. 8,9 en 7,9 procent), met een flinke daling in het ziekteverzuim van het laatsgenoemde. Het laagst was dit bij basisscholen op gereformeerde, reformatorische of evangelische grondslag (4,1 procent).

Voor een uitgebreid rapport zie het uitgebreide onderzoek op de site van het Vervangingsfonds.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met